Pravila in pogoji poslovanja

 

Splošni pogoji spletnega mesta Igramo.si

Splošni pogoji spletnega portala Igramo.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletnim portalom Igramo.si  (v nadaljevanju tudi “spletna stran”) upravlja podjetje Matej Trstenjak, TRSTA s.p., Banovci 2, 9241 Veržej, matična številka: 8453683000, davčna številka: SI47028190.

Splošni pogoji poslovanja določajo poslovni odnos med Igramo.si in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa. Kupcu je na spletni strani vedno omogočen dostop do splošnih pogojev poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

 

Uporabniki, administratorji

Naročnik z nakupom postane član oz. uporabnik Igramo.si . Ob tem prejme uporabniško ime, ter geslo. Uporabnik ima omogočen dostop do administrativnega dela spletne strani, tako da lahko sam ureja svojo zakupljeno spletno stran.

Če želi uporabnik kakršnekoli spremembe, mora zahtevek za to poslati na info@igramo.si .

 

Obljuba oz. storitev, ki jo nudimo 

Ekipa Igramo.si si bo vseskozi prizadevala, da bo uporabnikom ponudila najboljšo uporabniško izkušnjo, kot jo omogočajo njihove možnosti. Igramo.si ne odgovarja uporabniku za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, če so posledica dejavnikov, na katere nima vpliva.

Za delovanje, izvajanje storitev oziroma za same vsebine/storitve in njihove cene jamči Igramo.si, ki izdaja splošne pogoje uporabe storitev, cenike, rešuje reklamacije in druge postopke z uporabniki storitev. Uporaba in nabor storitev sta odvisna od tehničnih pogojev na strani uporabnika in na stran Igramo.si. Varnost uporabe storitev je na strani Igramo.si zagotovljena z ustreznimi tehničnimi rešitvami, pravili, procesi, splošnimi pogoji in dogovorom sklenjenim med uporabnikom in Igramo.si. Zagotavljanje varne uporabe na strani uporabnika je v njegovi domeni in v ničemer ne zavezuje k odgovornosti Igramo.si.

Ponujena storitev ustvari partnersko razmerje za dogovorjeno časovno obdobje med naročnikom (uporabnikom) in podjetjem Matej Trstenjak, TRSTA s.p. Ta v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb zaradi kršitev s strani uporabnikov, s katerimi le-ti kršijo lastninsko, avtorsko, sorodne in druge pravice za storitve, ki jih preko spletnega portala Igramo.si nudijo pogodbeni partnerji Igramo.si.

Igramo.si pri dostopanju do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov storitev ne odgovarja za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki, zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij.

Igramo.si ne zagotavlja zaščite zasebnosti prenesenih podatkov preko spleta in strežnikov nad katerimi nima nadzora, ne odgovarja za varovanje uporabnikovih datotek, ki se shranjujejo na strežnikih, ki niso pod nadzorom in upravljanjem Igramo.si, ne odgovarja za vdore v uporabnikovo terminalsko ali programsko opremo ter ne odgovarja za zlorabe uporabe spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev s strani tretjih oseb.

Pri uporabi spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev je uporabnik vseskozi dolžan uporabljati svetovni splet v skladu s pravili etičnega vedenja ter vseskozi v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Tehnični pogoji in standardi 

Za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev Igramo.si so potrebni tehnični pogoji in standardi na strani uporabnika in na strani Igramo.si .

Igramo.si ima zagotovljene vse ustrezne pogoje in standarde, da lahko storitve izvaja kakovostno, nemoteno, brez večjih težav in izpadov.

Uporabnik za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev potrebuje zmogljiv, sodoben osebni računalnik ali prenosnik s katerim koli operacijskim sistemom (Windows, MacOS, Linux…), sodobnejši pametni telefon oz. drugo mobilno napravo z najnovejšo verzijo operacijskega sistema Android ali iOS (na pametnih urah sistem ne deluje), internetni dostop ustrezne hitrosti, zvočnike za prenos zvoka, če uporablja osebni računalnik.

 

Kakovost storitev

Kakovost, ki jo uporabnikom nudi Igramo.si je opredeljena z obstoječimi vsebinami, ki so na voljo tako za sedanje kot bodoče vsebine. Kakovost se opredeljuje z internimi pravili, procesi, postopki, akti in drugimi aktivnostmi, ki niso informacije javnega značaja ali na voljo uporabnikom.

Pri vsaki ponujeni storitvi se lahko pojavijo določene posebnosti, specifični pristopi, komunikacija, način podajanja snovi, druge aktivnosti v izobraževalnem procesu…, ki pa niso sporni glede na postavljene standarde kakovosti.

 

Izključitev odgovornosti 

Uporabnik z naročilom storitve ne prejme garancije ali drugih jamstev za absolutno zanesljivost storitve Igramo.si . V primeru morebitnega nedelovanja ali slabšega delovanja aplikacij storitve si bo Igramo.si (skupaj s pogodbenimi partnerji) po svojih najboljših močeh prizadeval za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo funkcionalno in optimalno delovanje storitve in sicer v čim krajšem času. Za samo nedelovanje ali slabše delovanje storitve Igramo.si in njeni pogodbeni partnerji ne prevzemajo nikakršne odškodninske ali katerekoli druge odgovornosti. Igramo.si prav tako ni odgovoren za morebitne dodatne stroške, ki nastanejo pri upravljanju ali spremljanju ponujenih spletnih storitev (prenos mobilnih podatkov, ipd.).

 

Reklamacije, reševanja pritožb 

Uporabnik ima pravico in možnost, da s pomočjo katerihkoli komunikacijskih sredstev, ki so na voljo ali objavljeni na spletni strani Igramo.si sporoči ali izrazi svoje pritožbe, reklamacijo ali nestrinjanje v zvezi s storitvami, ki jih izvaja Igramo.si.

Postopek za reševanje reklamacij oz. pritožb, ki ga Igramo.si priporoča uporabnikom je sledeč:

  • Na spletni strani Igramo.si se izpolni kontaktni obrazec, kjer se vpiše razlog sporočila, komentar ali navedba potrebnih dejstev ter informacij in željeno oz. pričakovano ukrepanje s strani Igramo.si.
  • V roku 8 dni je Igramo.si dolžan uporabniku odgovoriti na njegovo reklamacijo ali pritožbo, če je do nje upravičen ter kako se bo reševala.
  • V roku 45 dni bo Igramo.si, če je uporabnik upravičen do reševanja reklamacije in pritožbe, le to rešil, skladno z zakonskimi določili.

Reklamacije ali pritožbe se, poleg spletnega obrazca na www.igramo.si lahko sporočijo na telefonsko številko +386 (0)41 777 859 ali preko e-pošte info@igramo.si .

 

Naročilo 

Minimalno obdobje zakupa spletne strani oz. upravljanja s spletno stranjo je dve (2) leti.

Kupoprodajna pogodba med Igramo.si in kupcem je na spletnem portalu Igramo.si sklenjena v trenutku, ko naročnik poravna strošek naročila za izbrano storitev in je to potrjeno s strani ekipe Igramo.si . Od tega trenutka so vsi pogoji določeni in veljajo tako za Igramo.si kot za kupca.  Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o stranki ni mogoče, izjema je elektronski naslov.

Naročnik z nakupom pridobi pravico za urejanje in promoviranje spletne strani, narejene preko sistema Igramo.si , ampak v nobenem primeru ne more in ne sme sistem kot celoto prenašati na druge strežnike.

Ko naročnik prekine sodelovanje, se mu lahko pošljejo:

  • Do tedaj objavljene vsebine ( v obliki tabele, format CSV ).
  • Vse objavljene fotografije in besedilne datoteke ( ločeno od besedil, strukturirane v mapah ).

 

Cene 

Cene posameznih storitev so objavljene na spletni strani www.igramo.si. Po predhodnem dogovoru in spremembi ponujenih storitev na željo kupca, se lahko cena razlikuje od tistih na spletni strani. O spremembi bo kupec obveščen pred naročilom.

Vse cene so zavedene brez davka na dodano vrednost (DDV), saj podjetje Matej Trstenjak, TRSTA s.p. ni davčni zavezanec.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila.

 

Načini plačila 

Minimalno obdobje zakupa spletne strani oz. upravljanja s spletno stranjo je dve (2) leti in se lahko plačuje po mesečnih (samo paketa Standard in Profi), letnih ali večletnih obrokih, za kar se naročnik odloči pred naročilom oz. pred sklenitvijo naročniške pogodbe. Naročnik se lahko naknadno odloči za spremembo načina obročnega plačevanja, vendar mora o tem obvestiti ekipo Igram.si . Sprememba začne veljati takrat, ko zastopnik podjetja Matej Trstenjak, TRSTA s.p. to pisno potrdi.

Igramo.si omogoča naslednje načine plačila:

  • Nakazilo na tekoči račun podjetja Matej Trstenjak, TRSTA s.p.

 

Nakup za pravne osebe 

V primeru večjih naročnikov se nakup za pravne osebe ureja s posebno pogodbo med Igramo.si in podjetjem.

Če želi član račun na podjetje, sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je ta, da pravne osebe (podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe) nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od sklenitve naročnine brez razloga, kot to velja za ostale potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja Igramo.si .

Spletni portal Igramo.si pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

  • Z nakazilom na račun upravitelja Igramo.si po ponudbi/predračunu.

 

Izdaja računa 

Igramo.si ob naročilu storitve kupcu pošlje račun in sicer v Adobe reader (.pdf) formatu na e-naslov kupca.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

 

Omejitev, prekinitev ali ukinitev dostopa do storitev 

Igramo.si lahko začasno omeji ali prekine dostop do svojih storitev, če je potrebna dograditev ali nadgraditev sistema, posodobitev, vzdrževanja ali drugih aktivnosti. Prav tako to lahko stori, če je prišlo do napake v delovanju, okvare ali nedelovanja zaradi višje sile.

V zvezi s prekinitvami, omejitvami in drugimi aktivnostmi, ki so povezane s prejšnjim odstavkom, bo Igramo.si uporabnike obveščal preko sredstev komuniciranja, ki jih sicer uporablja za komunikacijo z uporabniki.

Omejitev ali prekinitev dostopa lahko trajati toliko časa, da se izvedejo potrebna dela oz. odprava napak ali okvar.

Igramo.si ima pravico do delne ali celotne omejitve dostopa do storitev, trajen ali začasni izklop uporabnika v naslednjih primerih:

  • Če uporabnik ni poravnal stroškov nakupa.
  • Če uporabnik krši Splošne pogoje, zakonske predpise ali ne izpolnjuje drugih obveznosti povezanih z uporabo storitev Igramo.si.

Igramo.si pred izvedbo ukrepa omejitve ali prekinitve uporabniku pošlje sporočilo o ugotovljenih kršitvah in ga pozove, da s kršitvami preneha oz. jih odpravi v roku treh (3) dni od prejema obvestila, sicer bo zoper njega izveden ustrezen ukrep. Če uporabnik v roku treh (3) dni od poslanega sporočila ne preneha s kršitvami oz. jih ne odpravi, lahko Igramo.si takoj začasno ali trajno omeji dostop do dela ali vseh storitev oz. uporabnika začasno ali trajno izklopi iz sistema Igramo.si.

Igramo.si lahko v primeru, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo ali povzroča škodo, izvede zgoraj navedene ukrepe brez predhodnega obvestila.

 

Upravljanje s podatki 

Igramo.si sme pridobivati, hraniti, uporabljati, prilagajati, spreminjati, blokirati ali kako drugače obdelovati vse podatke, ki mu jih v okviru sodelovanja posredujejo uporabniki.

Igramo.si pridobiva, hrani, uporablja, prilagaja, spreminja, blokira ali kako drugače obdeluje osebne podatke skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Igramo.si ima pravico obdelovati podatke o uporabniku v celotnem obdobju, v katerem so ti potrebni za izvedbo storitev, razen v primerih podatkov, pri katerih je v skladu z Veljavnimi predpisi izrecno določeno drugače.

Pri dostopanju uporabnika do spletne strani Igramo.si, spletnih ali mobilnih aplikacij in portalov v upravljanju Igramo.si, sme Igramo.si, za vse namene izvajanja storitev za uporabnika, shraniti določene podatke (v obliki piškotkov ali na lastne diske).

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov), kar ne velja v primeru omejitve te pravice, če tako določajo Veljavni predpisi.

 

Varovanje podatkov 

Igramo.si bo podatke o uporabnikih, ki jih zbira na podlagi zakona obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in drugimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov za vse vrste obdelav in hranjenje podatkov.

Igramo.si lahko preveri točnost posredovanih osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.